Zdravotní prohlídky sportovců v ASK Bystřice nad Pernštejnem

Každý hráč ASK Bystřice do termínu prvního utkání doručí k trenérovi svého družstva Lékařský posudek ke sportovní způsobilosti.

Žádost je uvedena v příloze ( případně ZDE), posudek vydává registrující lékař.

sekretář J. Dufek

V žádosti si před tím než půjdete k lékaři zaškrněte, že požadujete vstupní lékařskou prohlídku (první návštěva), nebo ostatní - pravidelná (v druhém a dalším roce) a, že se jedná o výkonnostní sport (organizovaná sportovní soutěž).

Výklad ASK Bystřice k prohlídkám

Legislativní podklad
Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb.

Tato vyhláška jednak stanoví, kdo je „výkonnostní sportovec“, kdo „vrcholový sportovec“, a hlavně, jaké typy lékařských prohlídek (i konkrétní vyšetření) musí jednotlivé osoby úspěšně absolvovat pro provozování určitého druhu sportovní činnosti.

Pro organizaci a průběh soutěží ČFbU (zde jsou registrování hráči ASK Bystřice n. P.) jsou podstatné následující ustanovení a závěry vyhlášky:

 - výkonnostním sportovcem je osoba, která vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje, a která je registrována v organizaci, která organizuje sportovní soutěže (do této kategorie tedy patří všichni hráči ASK Bystřice n. P. účastnící se organizovaných soutěží v CFbU)

 - vrcholovým sportovcem je osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní reprezentace nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu sportovců (žádný hráč ASK nespadá do této kategorie);

 - všichni výkonnostní sportovci musí absolvovat:

 - vstupní lékařskou prohlídku (pouze jednou, a to před registrací v ASK Bystřice n. P.)
 - pravidelnou lékařskou prohlídku (tuto pak každých 12 měsíců).

 Vyhláška v příloze 1 specifikuje tzv. zdravotně náročné sportovní disciplíny, které vyžadují náročnější režim zdravotních prohlídek – florbal zde však není uveden.

Obsahem každé lékařské prohlídky, dle 391/2013 Sb., (vstupní i pravidelné) musí být tzv. “základní vyšetření“ :
 - rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí,
 - sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a popis druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro který je posuzována,
 - rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud prodělaném onemocnění a užívaných léčivých přípravků s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo tělesné výchově, k nimž je posuzována,
 - komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována, a
 - rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově,

Vstupní lékařská prohlídka pro výkonnostního sportovce vedle základního vyšetření obsahuje:
 - zjištění základní antropometrie,
 - standardní klidové elektrokardiografické vyšetření a
 - laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku

Pravidelná lékařská prohlídka obsahuje vedle základního vyšetření laboratorní další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost sportu nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku.

Zákon č. 373/2011 Sb.., o specifických zdravotních službách v § 51, odst. 3 pism. b), pak stanoví, že zdravotní způsobilost k výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích (což je činnost ASK Bystřice n. P.) posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel nebo poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství. V souladu s § 42 odst. 1 písm. b) a odst. 2 tohoto zákona je tímto poskytovatel (lékař) v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

Dle citovaného zákona pak zdravotní způsobilost k vrcholovému sportu, ke sportovní reprezentaci státu a její přípravě posuzuje a lékařský posudek vydává poskytovatel v oboru tělovýchovné lékařství; vrcholovým sportem pro účely tohoto zákona se rozumí oblast sportu, která zahrnuje státní sportovní reprezentaci a přípravu talentovaných sportovců k této reprezentaci, kterými jsou členové resortních sportovních center nebo sportovních center mládeže a obdobných zařízení pro přípravu sportovců. (což nejsou sportovci v ASK Bystřice n. P.)

Z výše citovaných právních předpisů tedy plyne, že
 - reprezentanti musí mít zdravotní prohlídky ze specializovaných zařízení nebo od specialistů tělovýchovného lékařství („poskytovatele v oboru tělovýchovného lékařství“), (netýká se ASK Bystřice)

 - u všech ostatních účastníků soutěží organizovaných CFbU, kteří jsou tzv. výkonnostními sportovci, stačí, když pravidelnou zdravotní prohlídku provede jejich všeobecný / rodinný / klubový lékař („poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost“), který si jen v případech, kdy to základním vyšetřením zjištěný zdravotní stav vyžaduje, musí vyžádat další specializovaná vyšetření. (týká se ASK Bystřice n.P.)

Pokud by tedy lékař, který vlastní zdravotní dokumentaci sportovce, dlouhodobě ho ošetřuje a pobírá za něj kapitační platbu (typicky všeobecný, dorostový nebo dětský lékař), odmítal vydat posudek o zdravotní způsobilosti pro výkonnostní provozování florbalu, činí tak neoprávněně.

Citované právní předpisy vůbec nezavádí povinnost hráčů florbalu, mimo vrcholových sportovců, absolvovat prohlídku u specializovaného tělovýchovného lékaře. Samozřejmě to neplatí pro situace, kdy lékař diagnostikuje konkrétní zdravotní problém, který provozování tohoto sportu může bránit a je třeba ho ověřit dalším vyšetřením u specialistů.

Není tedy žádný důvodný požadavek na provedení vyšetření u specializovaného privátního zařízeními, kde komerčně nabízejí „prohlídky sportovního lékařství“ za vyšší poplatky (cca 2000,- Kč), protože je právní předpisy nevyžadují.

Samozřejmě u jednoho lékaře odmítnutý sportovec (jakkoli neoprávněně) má právo vyžádat si v rámci svobodné volby lékaře prohlídku u jiného lékaře resp. v jiném zdravotnickém zařízení.

ASK Bystřice n. P. nemá žádnou možnost ovlivnit konkrétní chování jednotlivých lékařů při provádění či odmítání zdravotních prohlídek pro sportovce.

Tento článek je určen pro podporu požadavků řadových členů ASK Bystřice n. P všech věkových kategorií pro případ, že by jim zdravotnické zařízení odmítalo vydat potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkonnostní hraní florbalu.

VV ASK Bystřice n. P.

PřílohaVelikost
zadost_o_posouzeni_zdravotni_zpusobilosti_k_telesne_vychove_a_sportu.pdf312.98 KB

Podporují nás v činnosti

Znak města Bystřice nad Pernštejnem
Znak města Bystřice nad Pernštejnem
Podpořil Kraj Vysočina

Český florbal

Přihlášení

Partneři ASK

Logo Wera Werk s.r.o.

Logo Fat Pipe

Lion Sport

Stojí za pozornost

Nadcházející události

Chceš být florbalistou